Departman

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Bölümü : İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları : Özlük İşleri Uzman Yardımcısı, Özlük İşleri Uzmanı, Özlük İşleri Kıdemli Uzmanı, Org. Gelişim ve Perf. Yönetimi Uzman Yardımcısı, Org. Gelişim ve Perf. Yönetimi Uzmanı, Org. Gelişim ve Perf. Yönetimi Kıdemli Uzmanı,

B. Görevin Amacı
İlgili Mevzuat çerçevesinde Üniversite idari personelinin; işe alım, oryantasyon, kariyer planlama(terfi), eğitim yönetimi, performans değerlendirme, ücret yönetimi ile birlikte, üniversitenin idari ve akademik personelinin özlük işleri, akademik ilan, atama, yükselme ve emeklilik ile ilgili tüm faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Üniversitenin İnsan Gücü Planlaması ve Personel Politikası ile ilgili çalışmaları yapmak,
2. Personel Sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
3. Akademik ve İdari norm kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak,
4. Akademik ve İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri vb. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesini sağlamak,
5. Üniversite personelinin (akademi, yabancı uyruklu, idari ve misafir) atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapılmasını sağlamak.
6. Personelin işe alım, mülakat, oryantasyon performans değerleme ve gelişimi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, kariyer planlaması(terfi) ve özlük hakları ile ilgili esas ve usullerin geliştirilmesi ve uygulanmasını mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yürütülmesini takip edilmesini sağlamak,
7. Yükseköğretim bilgi sistemi(YÖKSİS)’nin güncel olarak yürütülmesini sağlamak,
8. Akademik ve idari personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarını yürütmek,
9. YÖK denetim faaliyetlerini yürütmek,
10. Akademik ilanların ve atama süreçlerinin yürütülmesi,
11. Kısmi zamanlı öğrenci ve stajyerlerin ilan ve işe başlama süreçlerini yürütmek,
12. Proliz-Ek ders otomasyonu ve Proliz-Personel bilgi sisteminin güncel tutulmasını sağlamak,
13. Üniversitenin kişisel veri sorumlusu olarak KVK faaliyetleri yürütmek, envanterlerin tutulmasını sağlar,
14. Üniversite izleme ve değerlendire kriterlerinin takibini yürütmek,
15. Lisansüstü programlardaki akademik personellerin (nisap dağılımları) yeterliliklerinin takibini sağlamak,
16. Misafir öğretim üyesi/ araştırmacı olarak gelecek öğretim üyelerine sağlanan imkânlar ve süreçleri yürütmesini sağlamak,
17. Akademik ve idari personelin SGK işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
18. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
19. 2914 sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca idari görev yapmakta olan öğretim elemanlarının durumlarının izlemesini sağlamak,
20. 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca süreli olarak atanan öğretim elemanlarının görev süreleri ile ilgili işlemlerin takip edilmesini sağlamak,
21. 2547 sayılı Kanunun 31. Maddesi uyarınca Üniversitemiz ile diğer Kurum ve Kuruluşlar arasındaki ders görevlendirme ve danışmanlık işlemlerinin takibinin sağlanması,
22. 2547 sayılı Kanunun 40/A,B,C,D maddeleri uyarınca Üniversitemiz ile diğer Üniversiteler arasındaki ders görevlendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
23. Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS) ile akademik ve idari personelim giriş, çıkış ve mesailerinin kontrollerini yaptırmak,
24. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklerin güncelliğinin sağlanmasını takip etmek,
25. Rektör ve Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak,
26. Bölümü üst yönetime karşı temsil etmek,
27. Teknik açıdan ihtiyaç olan noktalarda iş süreçlerine dâhil olmak,
28. Ekip üyelerinin mesleki gelişimlerini izlemek ve ekibinin mesleki gelişimine destek olmak
29. Sorumluluk alanında, yürürlükteki ilgili dokümanlara (yönerge, prosedür vb.) uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamak,
30. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
31. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
32. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
33. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak,
34. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Daire Başkanı : Fatih Cem Oğuz
E-posta : insankaynaklari@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12
URL : https://hr.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur