Departman

Stratejik Plan, Akreditasyon ve Kalite Birimi


A. Görev ve Sorumluluklar
1. Birim olarak Rektör, sorumlu Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile koordinasyon halinde bulunmak; görev alanı içerisinde bu amirlerce verilecek görevleri yapmak.
2. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarının tüm safhalarında hazırlık, planlama, organizasyon, raportörlük ve koordinasyonu sağlamak.
3. Stratejik Planda hedeflenmiş olan faaliyetlere ilişkin göstergeleri takip etmek, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’na raporlamak.
4. Üniversite birimleriyle koordine bir şekilde kurumun aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
5. Yükseköğretim Kalite Kurulunca talep edilen Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak, bu raporun hazırlık safhasında birimler arası koordinasyonu sağlamak.
6. Yükseköğretim Kalite Kurulunca talep edilen Gösterge Raporunu hazırlamak, bu raporun hazırlık safhasında birimler arası koordinasyonu sağlamak.
7. Yükseköğretim Kalite Kurulunca talep edilen Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporunu hazırlamak, bu raporun hazırlık safhasında birimler arası koordinasyonu sağlamak.
8. Yükseköğretim Kalite Kurulunca Üniversitelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlere Üniversiteyi temsilen katılım sağlamak.
9. Kurumda süreçlerle yönetimin yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.
10. Ulusal ve uluslararası sahadaki kalite ve akreditasyon çalışmaları için gerekli veri hazırlığı ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
11. Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla ilişkisini kontrol edip birimler için gerektiğinde yönlendirme, koordinasyon ve iç destekleri sağlamak.
12. Üniversitenin kalite güvence sistemi, stratejik planı veya birimin görev alanıyla ilgili paydaşlara duyurulması gereken tüm bilgi ve belgelerin https://kalite.ihu.edu.tr veya Üniversitenin diğer ilgili web sayfalarında yayınlanmasını sağlamak.

E-posta : kalite@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12
URL : https://kalite.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur