Departman

Kütüphane Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Kütüphane Daire Başkanı
Bölümü : Kütüphane Daire Başkanlığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları :Müdür, Kıdemli Uzman, Uzman Kütüphaneci, Uzman Yrd.

B. Görevin Amacı
Başkanlığının faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Kütüphanenin çalışma koşullarını ve ilkelerini belirlemek,
3. Kütüphanenin işleyişinden sorumlu olmak,
2. Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek için bu yönde girişimlerde bulunmak,
4. Personelin çalışmalarını düzenlemek ve kontrollerini sağlamak,
5. Veri tabanlarının yardım dosyaları ve kullanım video işlerini takip etmek,
6. Kütüphane imkân ve hizmetlerinin kullanımını artırmak,
7. Kullanıcılara araştırma yöntem ve teknikleri hakkında eğitim vermek,
8. Kaynakça yazım eğitimleri vermek,
9. Kütüphanenin çalışmasına ilişkin yılda en az bir kere ve ayrıca üst yönetimin isteği olması halinde rapor sunmak,
10. Kütüphane personeline yönelik hizmet içi eğitim vermek,
11. Fazla çalışmaya gerek duyulması durumunda üst yönetime bilgi vermek,
12. Olası sorunlar için tedbir almak en kısa sürede gerekeni yapmak,
13. Başka kütüphane ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak,
14. Kaynak seçim işlemlerini kullanıcılarla işbirliği içinde yapmak,
15. Kütüphaneye sağlanacak yerli ve yabancı yayınların tespit edilmesini sağlamak,
16. Veri tabanı kullanımı eğitimi düzenlemek ve eğitim vermek,
17. Akademik personele yönelik olarak Google Akademik profili oluşturma ve kullanım eğitimi vermek,
18. Araştırmalarda standartlaşmayı sağlamak amacıyla kullanılan ORC-ID ve Publons Sistemi eğitimleri vermek,
19. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi için süreçleri yönetmek,
20. Kullanıcı eğitimlerini takip etmek,
21. Bölümü üst yönetime karşı temsil etmek,
22. Teknik açıdan ihtiyaç olan noktalarda iş süreçlerine dâhil olmak,
23. Ekip üyelerinin mesleki gelişimlerini izlemek ve ekibinin mesleki gelişimine destek olmak,
24. Sorumluluk alanında, yürürlükteki ilgili dokümanlara (yönerge, prosedür vb.) uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamak,
25. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
26. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
27. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
28. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak,
29. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Daire Başkanı : Sönmez ÇELİK
E-posta : library@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12 / 1142-1143
URL : https://library.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur