Departman

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Bölümü : Öğrenci İşleri Daire Başkanığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Öğrenci Dekanı / Genel Sekreter
Astları :Müdür, Kıdemli Uzman, Uzman, Uzman Yardımcısı

B. Görevin Amacı
Lisans ve lisansüstü, Türk ve uluslararası, gerçek, özel ve değişim statüsündeki bütün öğrencilerin üniversiteye kayıt öncesinde yapılması gereken işlemlerinden mezuniyetlerine kadarki süreçlerde sistemli ve pratik iş akışını sağlamak.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Öğrenci İşleri kadrosunu oluşturmak, çalışanların iş dağılımını ve iş takibini gerçekleştirmek, gerektiğinde işin nasıl yapılacağı ile ilgili destek sağlamak,
2. Öğrenci İşleri kapsamında yapılması gereken işlerle ilgili süreç ve akışların belirlenmesini ve çalışanlar tarafından özümsenmesini sağlamak,
3. Öğrenci İşleri çalışanlarının performans değerlendirmelerini yapmak, onlara işleri ile ilgili geri bildirimlerde bulunmak, performans artışı göstermeleri için motivasyon sağlamak,
4. Hem birimin hem de Üniversitenin işleyişini kolaylaştıracak, daha iyiye doğru ilerlemeyi sağlayacak değişim önerilerini gündeme getirip uygulanmasını sağlamak,
5. Diğer birimlerle ortak yürütülen süreçlerin sorunsuz bir şekilde sonuçlanabilmesi için ilgili daire başkanlarıyla görüşmeler yaparak uzlaşma ve koordinasyon sağlamak,
6. Fakülte ve Enstitüler ile ortak yürütülen süreçler konusunda uzlaşma sağlamak ve alınan kararların mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,
7. Öğrenci otomasyon sisteminin kurulumunu ve düzenli işleyişini takip etmek,
8. YÖK, ÖSYM ve diğer devlet kurumları ve diğer üniversitelerle yürütülen süreçleri takip etmek,
9. Öğrenci İşleri mevzuatında gerektiğinde düzeltme ve güncelleme önerilerini Eğitim Komisyonu ve ardından Senato gündemine sunmak,
10. Öğrencilerle ilgili, yapılan tüm planlama, istatistiki çalışma ve raporları Yönetime sunmak,
11. Bütün iş ve işlemlerin YÖK kriterleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
12. Öğrenci İşleri tarafından temin edilen öğrencilere ait her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olarak hazırlandığını onaylamak,
13. Öğrenci İşleri web sayfasında doğru ve güncel bilgilerin yayınlanmasını temin etmek,
14. Yönetim tarafından talep edilen diğer işlerin yapılmasını sağlamak.
15. Sorumluluk alanında, yürürlükteki ilgili dokümanlara (yönerge, prosedür vb.) uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamak,
16. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
17. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
18. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
19. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak.
20. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Daire Başkanı : Nilay Yıldıran
E-posta : nilay.yildiran@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12 / 1162
URL : https://oidb.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur