Departman

Proje Destek Ofisi


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Müdür
Bölümü : Genel Sekreterlik
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Astları :Uzman

B. Görevin Amacı
İHU stratejik hedefleri doğrultusunda bilimsel, sosyal ve araştırma projelerinin geliştirilmesini sağlamak, İHU mensuplarının akademik ve mesleki birikimlerini toplumsal faydaya dönüştürebilecekleri projelere yönelik destek ve danışmanlık hizmeti vermek, üniversite bünyesinde proje ekosistemini geliştirmek, proje üretimi ve yönetimine yönelik ofisin kapasitesini arttırmak, projelerin verimliliğini arttırmak ve takiplerini gerçekleştirmek,

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Üniversite mensupları tarafından hazırlanan projelere yönelik destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ve birim uzmanları arasında organizasyonun sağlanması,
2. Kurumsal işbirliklerine yönelik koordinatör istişaresiyle girişimde bulunulması ve üniversite-kurum işbirliği organizasyonun sağlanması,
3. Sunulmak üzere hazırlanan projelerin uygunluk kontrolünün yapılması,
4. TÜBİTAK destekli projelere ait iş ve işlemlerin yapılması (üniversite-proje yürütücüsü iletişim, mali/idari organizasyonun sağlanması),
5. Diğer ulusal destekli projelere ait iş ve işlemlerin yapılması (üniversite-proje yürütücüsü iletişim, mali/idari organizasyonun sağlanması),
6. Uluslararası destekli projelere ait iş ve işlemlerin yapılması (üniversite-proje yürütücüsü iletişim, mali/idari organizasyonun sağlanması),
7. Proje destekleri ve hibe programları hakkında koordinatör istişaresiyle kurum içi teşvik edici çalışmaların yürütülmesi,
8. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
9. Ulusal ve uluslararası kurumlarla proje işbirliklerinin takip edilmesi ve geliştirilmesi,
10. Ekibinin iş planını ve görev dağılımını yapmak,
11. Ekip üyelerinin mesleki gelişimlerini izlemek ve ekibinin mesleki gelişimine destek olmak,
12. Sorumluluk alanında, yürürlükteki ilgili dokümanlara (yönerge, prosedür vb.) uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamak,
13. Sorumluluk alanında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
14. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yöneticisine rapor sunmak,
15. Yönetsel, mesleki ve kişisel konularda sürekli gelişim içerisinde bulunmak,
16. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,
17. Yukarıda belirtilmeyen ancak görevin amacına hizmet eden diğer işleri yapmak,

E-posta : pdo@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12 / 1220
URL : https://pdo.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur