Departman

Sanat Kültür Spor Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Sanat Kültür Spor Daire Başkanı
Bölümü : Sanat Kültür Spor Daire Başkanlığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları :Müdür, Kıdemli Uzman, Uzman ve Uzman Yrd.

B. Görevin Amacı
Öğrencilerimize üniversitemizin vizyon ve misyonunu temsil ederek sanat, beslenme, barınma, spor, kültür, sanat ve diğer alanlarda destek olmak, müfredat dışı faaliyetler planlayarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenmesi, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre vakitlerinin değerlendirmesi, ilgi duydukları alanlarda kazanım sağlamalarına imkân oluşturmak,
2. Bölümü üst yönetime karşı temsil etmek,
3. Teknik açıdan ihtiyaç olan noktalarda iş süreçlerine dâhil olmak,
4. Bölüm kapsamında yapılan işler için gerekli olan araç ve gerecin iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde düzgün ve doğru olarak kullanılmasını sağlamak,
5. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak Dairenin etkin, uyumlu ve takım halinde çalışmasını sağlamak,
6. Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlar. Belirlenen standartların geliştirilmesini sağlar,
7. Ekip üyelerinin mesleki gelişimlerini izlemek ve ekibinin mesleki gelişimine destek olmak,
8. Üniversitenin uygulamaya konulmuş faaliyetlerin tespit edilmiş programlar, planlar ve prensipler ile üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini planlar ve denetler,
9. Öğrencilerin üniversitenin akademik ve kültürel ortamına katkı sağlamalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
10. Daire Başkanlığının personel stratejisi ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
11. Daire Başkanlığının faaliyetlerinin en etkin ve ekonomik şekilde yürütülmesi için mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
12. Sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin yönetime rapor sunmak,
13. Birimlerin faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek,
14. Daire Başkanlığında yer alan kadrolarda ki görevlere atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek ya da değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek,
15. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli personellerin seçiminde, görevden alınmalarında, terfi, atama benzeri iş süreçlerinde Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneri olarak sunmak,
16. Kısa, orta ve uzun vadeli plan, program, ön çalışmalar hazırlamak, yıllık faaliyet planlaması, bütçe çalışmaları, kaynak oluşturma, inceleme ve araştırmalar yapmak,
17. Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
18. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KVK Sorumlusu ile kişisel verilerin işlenmesinde birimiyle ilgili KVK Envanterini hazırlamak, yükümlülükleri ile uygulanacak kuralları düzenlemek, gerekli tedbirleri ve önlemleri almak,

Daire Başkanı : Mehmet Fatih Serenli
E-posta : sks@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12 / 1180
URL : https://sks.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur