Departman

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı


A. Organizasyonel Konum
Unvanı : Uluslararası Ofis Daire Başkanı
Bölümü : Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı
Bağlı Bulunduğu Üst : Genel Sekreter
Astları : Müdür, Kıdemli Uzman, Uzman ve Uzman Yrd.

B. Görevin Amacı
Üniversitemizin misyon ve vizyonunu temsil ederek, gerçek bir uluslararası üniversite olmasını sağlamak amacıyla dünya üniversiteleri arasında etkin olabilecek bir konuma sahip olmasını amaçlar.

C. Görev ve Sorumluluklar
1. Üniversitenin uluslararasılaştırma stratejisini geliştirmek ve bu alanda sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yapmak,
2. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak Dairenin etkin, uyumlu ve takım halinde çalışmasını sağlamak,
3. Daire Başkanlığında çalışan personellerin moral, motivasyon ve kişisel gelişimlerine destek vermek, kariyer odaklı çalışmalarına olanak sağlamak,
4. Daire Başkanlığında çalışan personellerin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak,
5. Üniversitenin uygulamaya konulmuş faaliyetlerin tespit edilmiş programlar, planlar ve prensipler ile üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini planlar ve denetler,
6. Üniversitenin Dünya Sıralamalarında yer almasına ilişkin çalışmalar yapmak.
7. Uluslararası öğrencilerin üniversitenin akademik ve kültürel ortamına katkı sağlamalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
8. Üniversitenin güçlü olduğu alanlar ile ulusal ve uluslararası diğer üniversitelerin güçlü olduğu alanlarda ortak çalışmalar yürütebilmek için iş birlikleri geliştirmek.
9. Ulusal ve uluslararası bağışçı ilişkilerini güçlendirmek ve yeni bağışçı sayısını arttırmak.
10. Ulusal ve uluslararası eğitim fon gelirlerini arttırmak.
11. Daire Başkanlığının personel stratejisi ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
12. Daire Başkanlığının faaliyetlerinin en etkin ve ekonomik şekilde yürütülmesi için mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
13. Daire Başkanlığı altında yer alan birimlerin faaliyetlerini denetlemek, sonuçlarını ve istatistiklerini Genel Sekretere iletmek.
14. Birimlerin faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek,
15. Daire Başkanlığında yer alan kadrolarda ki görevlere atanacaklarda aranan nitelikleri belirlemek ya da değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek.
16. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli personellerin seçiminde, görevden alınmalarında, terfi, atama benzeri iş süreçlerinde Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneri olarak sunmak,
17. Kısa, orta ve uzun vadeli plan, program, ön çalışmalar hazırlamak, yıllık faaliyet planlaması, bütçe çalışmaları, kaynak oluşturma, inceleme ve araştırmalar yapmak,
18. Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Daire Başkanı : Enes Yalman
E-posta : international@ihu.edu.tr
Telefon : +90 212 692 02 12
URL : https://int.ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur