‘Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar’ Kitabı Okurla Buluştu


İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği “Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında okurla buluştu.

Salt bir sempozyum bildiri kitabının ötesinde, baştan sona revize edilip yeniden ilmî usul gözetilerek hazırlanmış makalelerin yer aldığı kitap, Üniversitemizin 3 dillilik vizyonu kapsamında Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerden oluşuyor. Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh Al-Bakri ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snober’in editörlüğünde hazırlanan kitapta uluslararası alanda söz sahibi kıymetli isimlerin makaleleri bulunuyor.

Hadis Alanında Uzman İlim Adamları Farklı Perspektiflerden Sahîh-i Buhârî’yi Değerlendiriyor

Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî’nin (ö. 256/870) tasnif ettiği Sahîh-i Buhârî telif edildikten sonra her dönemde hakkında farklı amaç ve muhtevalarda birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlar, kitabın yöntemini, Buhârî’nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği râvileri, râvide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, bab başlıklarında ortaya serdiği fıkhî görüşleri inceleyen ilmî çalışmalardır.

Buhârî’nin Sahîh’ine duyulan güven onu ilmî eleştirilerden muaf kılmamış, tarihsel süreçte esere Ehl-i Sünnet içinden ve dışından eleştiriler de yöneltilmiştir. Yapılan tenkitler Sahîh’i itibardan düşürmek yerine çoğu zaman ilmî değerinin anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

“Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı, farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının farklı perspektiflerden Sahîh’e dair kaleme aldıkları akademik çalışmaları içermektedir. Kitaptaki her çalışma Sahîh’le ilgili spesifik bir konuya yoğunlaşarak farklı cihetlerden kitabı incelemektedir. Çalışma bu muhtevasıyla Sahîh’i müellifinin amacına uygun anlamaya yardımcı olacaktır. Bununla beraber dünden bugüne kitaba yöneltilmiş birçok tenkidi de akademik bir üslupla değerlendirmektedir. Bu çalışmaya, amacını ve içeriğini yansıtması itibarıyla “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” ismi uygun görülmüştür.

İlgili sempozyumun detaylı haberi için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi YayınlarıSahih-i BuhariUluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur