Sempozyumun ikinci günü paralel oturumlarla devam ediyor


2. GÜN (21 MAYIS 2017/PAZAR)

2ND DAY(21 May 2017/Sunday)

اليوم الثاني (21 أيار2017/ الأحد)

 

YER: İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

Place: Ibn Haldun University Campus

المكان: حرم جامعة ابن خلدون

 

1.     PARALEL OTURUM: AZINLIKLAR

Parallel Session: Minorities

جلسة متوازية: أقليات

      ( 09:30 – 11:15)    OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: NAGİHAN HALİLOĞLU

 

Ahcene Djeddi

أحسن جدّي

 

Ortadoğu’da Alt-millet Gruplar ve Ulus Devlet Kavramının Evrimi (Ibn Haldun’un Asabiye Düşüncesinin Toplumsal ve Siyasi Rolü Üzerine bir Deneme(Sub-national groups in the Middle East and the Evolution of the concept of the national state:

Study in the social and political roles of Ibn Khaldun’s  AL-ASSAIBYA

الجماعات التحت-وطنية في الشرق الأوسط وتطور مفهوم الدولة الوطنية: (دراسة في الأدوار الاجتماعية والسياسية لفكرة العصبية عند ابن خلدون)

Cezayir Üniversitesi

Algiers University

جامعة الجزائر

CEZAYİR

ALGERIA

الجزائر

Farhan Mujahid Chak

فرحان مجاهد شاك

Asabiye, Yaratıcı Azınlıklar ve Rakip Toplumsal TahayyülerAsabiyya, Creative Minorities and Rival Social Imaginaries

 

العصبية، الأقليات المبدعة والخيالات الاجتماعية المنافسة

Katar Üniversitesi

Qatar University

جامعة قطر

KATAR

QATAR

قطر

 

Mohammad Ismath Ramzy

محمد عصمت رمزي

Küreselleşmiş bir Dünyada Kültürel Tikelcilik: Azınlık Bağlamında Asabiyenin Manası

CULTURAL PARTICULARISM IN GLOBALIZED WORLD: IMPLICATION OF ASABIYA IN A MINORITY CONTEXT

 

الخصوصية الثقافية في عالم العولمة: تضمين العصبية في سياق الأقلية

Malaya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İnsan Bilimleri ve Eğitim Vakfı Bölümü

Department of Educational Foundation and Humanities, Faculty of Education, University of Malaya

جامعة مالايا

 

MALEZYA

MALAYSIA

ماليزيا

 

Abdul Jawad Mohammad Shihan

عبد الجواد محمد شيحان

Makasıd-ı Şeria Perspektifinden Ibn Haldun’un Asabiyesi ve Müslüman Azınlıklar

IBN KHALHDUN’s “ASABIYYA” and Muslim Minorities from Maqasid Sharia Perspective

 

“عصبية” ابن خلدون والأقليات المسلمة من منظور مقاصد الشريعة

 

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi

International Islamic University Malaysia

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

 

 

MALEZYA

MALAYSIA

ماليزيا

 

1.     PARALEL OTURUM: FELSEFE

Parallel Session: Philosophy

جلسة متوازية: فلسفة

              (09:30 – 11:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: BURHAN KÖROĞLU

Arife Ünal Süngü

عارفة أونال سونغو

İBN HALDÛN’A GÖRE AKIL ve BİLGİNİN OLUŞUMU

The Formation of Intellect and Knowledge According to Ibn Haldun

تشكيل العقل والمعرفة عند ابن خلدون

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

 

T.R Ministry of National Education

وزارة التعليم التركية

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

 

Özkan Öztürk

أوزكان أوزتورك

Yanılgının Kesinliğinden Yenilginin Diyalektiğine: İbnü’l-Arabî ve İbn Haldûn’da Galibiyetin Sosyolojik ve Metafizik İlletleri

From the Certainty of Delusion to the Dialectic of Defeat: The Sociological and Metaphysical Causes of Victory in Ibn Arabi and Ibn Khaldun

من يقين الوهم إلى جدلية الدفاع: الأسباب الاجتماعية والمتافيزيقية للنصر عند ابن العربي وابن خلدون

 

Namık Kemal  Üniversitesi

 

Namık Kemal University

جامعة نامك كمال

 

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Ahmet Faruk Yolcu

أحمد فاروق يولجو

İbn Haldun’un Epistemolojik Dönüşümü: Rasyonalizmden Emprisizme Giden Yol

The Epistemological Transformation of Ibn Khaldun: The Road from Rationalism to Empiricism

التحول المعرفي لابن خلدون: الطريق من العقلانية إلى التجريبية

Sakarya Üniversitesi

Sakarya University

جامعة سقاريا

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

Yalçın ÇETİNKAYA

يالجن جاتينكايا

İbn Haldun’un Kültür Coğrafyası ve Mûsikî

Ibn Khaldun’s Geography of Culture and Music

جغرافية الثقافة والموسيقا عند ابن خلدون

İstanbul Teknik Üniversitesi

Istanbul Technical University

جامعة إسطنبول التقنية

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

 

1.     OTURUM: İKTİSAT

Parallel Session: Economy

جلسة متوازية: اقتصاد

             (09:30 – 11:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: Muhammed HAMMOUR

Abd Ghafar Bin Ismail

عبد الغفار بن إسماعيل

Sürdürülebilir Kalkınma Hakkında İbn Haldun’un Düşüncesi                 Ibn Khaldun’s Thought on Sustainable Development

فكر ابن خلدون في التطوير المستدام

Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi

Sultan Sharif Ali Islam University

جامعة إسلام سلطان شريف علي

BRUNEİ

BRUNEI

بروناي

Tarek Kahlaoui

طارق كهلوي

İbn Haldun ve Denizcilik Bilgisi                                               Ibn Khaldoun and Maritime Knowledge

فكر ابن خلدون في التطوير المستدام

Rutgers Üniversitesi

Rutgers University

جامعة روتجرز

 

ABD

USA

أمريكا

 

Ali Gökhan Gölçek, Mustafa Alpin Gülşen

علي غوك خان غولجك، مصطفى ألبن غول شان

İbn-i Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn-i Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar

Ibn Haldın and the Idea od a Free Market: Evidence from Ibn Taymiyya and Ghazali

ابن خلدون وفكرة سوق حر: دليل من ابن تيمية والغزالي

Ömer Halisdemir ÜniversitesiÖmer Halisdemir University

جامعة عمر خالص دمير

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Zaid Bin Ahmad

زيد بن أحمد

Ibn Haldun Çerçevesinde Kalkınma Söyleminde Yerel Epistemolojiye Doğru

THE KHALDUNIC FRAMEWORK AND THE QUEST FOR INDIGENOUS EPISTEMOLOGY IN DEVELOPMENT DISCOURSE

 

إطار العمل الخلدوني والبحث عن علم معرفة أصيل في سياق التقدم

Putra Malezya Üniversitesi

 

Putra Malaysia University

جامعة بوترا ماليزيا

MALEZYA

MALAYSIA

ماليزيا

 

 

2.     PARALEL OTURUM: EĞİTİM

Parallel Session: Education

جلسة متوازية: تعليم

(11:30 – 13:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: YÜKSEL ÖZDEN

 

Başak Özoral

باشاك أوزورال

Küreselleşme, İslam ve çok Kültürlü Toplum: Dubai Örneği

Globalization, Islam and a Multicultural Society: The Example of Dubai

العولمة والإسلام ومجتمع متعدد الثقافات: دبي مثالا

İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

İstanbul Gelişim University

جامعة التقدم إسطنبول

 

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Yaşar Barut, Volkan Duran

يشار باروت

فولكان دوران

 

İbn-i Haldun’un Eğitimle İlgili Fikirlerinin Medeniyetler Çatışması Bağlamında İncelenmesi

An Investigation of Ibn Khaldun’s Ideas on Education in the Context of Clash of Civilizations

 

بحث في أفكار ابن خلدون عن التعليم في سياق صدام الحضارات

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayis  University

جامعة تسعة عشر أيار

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Umar Sharee

عمر شريفf

Ibn Haldun: Eğitim ve Siyaset

Ibn Khaldun: Education and Politics

 

 

ابن خلدون: التعليم والسياسة

Tufts Üniversitesi

Tufts University

جامعة تفتس

ABD

USA

أمريكا

 

Samah Hamdi

سماح حمدي

جدلية الغالب والمغلوب في عصر الحضارات المنفتحة

Açık Medeniyet Çağında Galip ve Mağlup Diyalektiği

The Dialectic of the Victor and the Defeated in the Open Civilizations Age

 

 

Tunus Eğitim Bakanlığı

 

Ministry of National Education Tunusia

وزارة التعليم التونسية

 

 

TUNUS

TUNUSIA

تونس

 

 

2.     PARALEL OTURUM: FELSEFE

Parallel Session: Philosophy

جلسة متوازية: فلسفة

(11:30 – 13:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: HABİB TÜRKER

 

 

Jawhar Cholakkathodi

جوهر جولاقثودي

Ibn Haldun ve Kuhn’u Anlamak: Tarih, Bilim ve Medeniyetle Karşılaşma

Engaging with Khaldun and Kuhn: Encountering History, Science and Civilization

 

 

الاشتغال بابن خلدون وكوهن: مواجهة التاريخ والعلم والحضارة

Hindistan Hyderabad Üniversitesi, Sosyal Bilimler Okulu, Sosyoloji Bölümü

Department of Sociology, School of Social Science, University of Hyderabad, Gachibowli, Hyderabad, India.

جامعة حيدر أباد

 

 

 

 

HİNDİSTAN

INDIA

الهند

 

Kenan Tekin

كنعان تكين

Cevdet’in Modern Bilimin Doğuşuna Halduncu Yaklaşım

Cevdet’s Khaldunian Approach to the Emergence of Modern Science

 

Yalova Üniversitesi

Yalova University

جامعة يلوا

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

Abdulkarim majed Barghouthi

عبد الكريم ماجد برغوثي

Ibn Haldun ve Felsefe

Ibn Khaldun and Philisophy

ابن خلدون والفلسفة

Filistin Birzeit Üniversitesi
Birzeit University Palestineجامعة بيرزيت
 

FİLİSTİN

PALESTINE

فلسطين

Mohammed Swalih Eratta Parambil

محمد صوالح عرطا برامبيل

İhtimallerin Koşulları: Ibn Haldun Aracılığıyla Tarihi ve Siyasi Olanı Beraber Düşünmek

Conditions of Possibilities: Framing the Historical and the Political Together with Ibn Khaldun

 

شروط الاحتمالات؛ تأطير المجال التاريخي والسياسي معا عند ابن خلدون

Berlin Müslüman Kültür ve Toplum Enstitüsü

Graduate School of Muslim Culture and Societies

كلية برلين للدراسات العليا في الثقافات والمجتمعات الإسلامية

 

TUNUS

TUNUSIA

تونس

 

 

         2.  PARALEL OTURUM: İLAHİYAT

Parallel Session: Theology

جلسة متوازية: إلاهيات

(11:30 – 13:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: NECMETTİN KIZILKAYA

 

Fatih Tok

فاتح توك

“İbn Haldun’un İsrailiyatla İlgili Değerlendirmeleri Işığında Kur’an’ın Anlam ve Yorumunda İslam Dışı Bilgi”

Extra-Islamic Knowledge in the Meaning and Interpretation of the Quran in the Light of Ibn Khaldun’s Assessment of Israilliyat

المعرفة الإسلامية المستوردة في معنى وتفسير القرءان في ضوء تقييم ابن خلدون للإسرائيليات

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Eskişehir Osmangazi University Theology Faculty

جامعة إسكيشهير عثمان غازي

TÜRKİYE

Turkey

تركيا

Jallel Khechib

جلال خشيب

 

 

The Traces of KhaldunianMalik bin Nebi’nin Modern İslami Problemler Tartışmasında Ibn Haldun Tesilerinin İzleri: Modernleşme Tartışmaları, Garbiyatçılık ve İslami Canlanma Influence on Malik Bin Nebi’s Discussion of the Modern Islamic Civilization Problems: Modernization Debates, Occidentalism and Islamic Revival

معالم التأثير الخلدوني على الطرح البنّابي (نسبة إلى مالك بن نبي) لمشكلات الحضارة الإسلامية الراهنة: نقاشات الحداثة، التغريب والصحوة الإسلامية..

 

 

Marmara Üniversitesi

Marmara University

جامعة مرمرة

CEZAYİR

ALGERIA

الجزائر

 

Ahmad Snober

أحمد صنوبر

 

Eğitimde Halduncu Değerler ve Bunların Hadis İlimlerinde Geçmişte ve Günümüzde

Uygulaması

Khaldunian Values in Education and Their Applications on the Fields of Hadith Sciences  in the Late Centuries and Today.

 

القيم الخلدونية في التعليم وتطبيقها على علوم الحديث في القرون المتأخرة والعصر الحاضر.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ISAR Vakfi

 

İstanbul 29 May University Istanbul Research  and Education Foundation

جامعة ٢٩ أيار إسطنبول

 

ÜRDÜN

JORDAN

الأردن

 

Salahudheen Kozhithod

صلاح الدين كوزهيتهود

Tarihi Eleştiride Halduncu Teknikler ve Bu Tekniklerin Modern Hadis İçerik Eleştirisi Tartışmalarındaki Yeri

Khaldunian Techniques of Historical Criticism and their Place in Modern Debates on Naqd al-Matn (Content criticism) of Hadith

أدوات النقد التاريخي الخلدوني ومكانها في النقاشات المعاصرة في موضوع نقد متن الحديث

Hadis ve İlgili Bilimler Darul Huda İslam ÜniversitesiHadith and Related Sciences, Darul Huda Islamic University

جامعة دار الهدى الإسلامية لعلوم الحديث والعلوم المتعلقة بها

 

 

HİNDİSTAN

INDIA

الهند

 

 

3.     PARALEL OTURUM: SİYASET

Parallel Session: Politics

جلسة متوازية: سياسة

(14:30 – 16:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: HEBA RAOUF EZZAT

 

Muhammad Yaseen Gadda

محمد ياسين غدّا

Etnik Şiddet ve Çatışma: Ibn Khaldun’un Asabiye Teorisinin Dinamikleri

Ethnic Violence and Conflict: The Dynamics of Ibn Khaldun’s Theory of Asabiyyah (social feeling)

 

العنف العرقي والصراع؛ ديناميكية نظرية ابن خلدون عن العصبية (الشعور الاجتماعي)

Aligarh İslam Üniversitesi

Aligarh Muslim University

جامعة علي جارة الإسلامية

 

HİNDİSTAN

INDIA

الهند

 

Ejder Okumuş

أجدر أوكموش

Umran İlmi, Çatışma Çözümü ve Barış

The Science of Umran, Conflict Resolution and Peace

علم العمران، حل الصراع والسلام

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Eskişehir Osmangazi University Depertmant of Theology

كلية الإلهيات، جامعة عثمان غازي

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Bilgehan Bengü Tortuk, Nejdet Durak

بيلغا خان بانجو تورتوك، نجدت دوراك

İbn Haldûn’da Siyasî Otorite ve Meşruiyet Problemi

Political Authority and the Problem of Legitimacy in Ibn Khaldun

السلطة السياسية ومشكلة الشرعية عند ابن خلدون

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel University

جامعة سليمان دميرال

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

Rushain Abbasi

رشين عباسي

Islam’da Dini ve Seküler Olanı Tekrar Değerlendirmek

Rethinking the Religious and Secular in Islam

 

إعادة التفكير في الديني والعلماني في الإسلام

Harvard Üniversitesi

Harvard University

جامعة هارفارد

ABD

USA

أمريكا

Mohammad Hassan Khani

محمد حسان خاني

Ibn Haldun’un Asabiye Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Entegrasyon İçin Uygulaması

Ibn Khaldun’s Asabiyyah Theory and its Application for Regional Integration in International Relations

 

نظرية العصبية عند ابن خلدون وتطبيقها على الاندماج الإقليمي في العلاقات الدولية

İmam Sadik Üniversitesi

Imam Sadiq University

جامعة الإمام صادق

 

İRAN

IRAN

إيران

 

 

 

 

3.     PARALEL OTURUM: TARİH

Parallel Session: History

جلسة متوازية: تاريخ

(14:30 – 16:15)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: VEHBİ BAYSAN

 

Sulaiman Mabrouk Taan

سليمان مبروك طعان

Asabiyeden Tarihi Kitleye

From Asabiyeh to Historical Bloc

من العصبية إلى الكتلة التاريخية

 

Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Gazi Osman Paşa University

جامعة غازي عثمان باشا

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

 

İsmail Özçelik

إسماعيل أوز جليك

İBN-İ HALDUN’UN İKTİDAR GÜCÜNÜN YOZLAŞMASI FİKRİNE KARŞI BAZI OSMANLI DÜŞÜNÜRLERİNCE ÖNE SÜRÜLEN TEDBİR VE UYGULAMALAR

Ibn Khaldun’s Theory of the Corruption of Authority and Some Ottoman Thinkers’ Responses, along with Precautions Proposed and Applied

نظرية ابن خلدون في فساد السلطة وبعض ردود المفكرين العثمانيين مع تحفظات تم اقتراحها وتطبيقها

 

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Kırıkkale University, Faculty of Science and Literature, Depertmant of History

جامعة هيريك قلعة

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

Mukerrem Miftah

مكرم مفتاح

Medeniyet Çalışmalarında Çokkatmanlılık: Ibn Haldun, Halim Paşa ve Ali Mazrui’den Görüşler

“Multiplexity” in Civilizations Studies: Insights from Ibn Khaldun, Halim Pasha, and Ali Mazrui

 

“التعددية” في دراسات الحضارات: رؤى من ابن خلدون وحليم باشا وعلي المزروعي

İbn Haldun Üniversitesi

 

Ibn Haldun University

جامعة ابن خلدون

 

 

ETİYOPYA

ETHIOPIA

أثيوبيا

 

Sait Gülsoy

سعيد غولسوي

Türk Yahudi Kimliğinin Üç Temel Taşı: Aidiyet, Vatandaşlık ve Asabiyet

Three Foundation Stones of Turkish Jewish Identity: Belonging, Citizenship and Asabiyyah

ثلاثة أحجار أساس للهوية اليهودية التركية: الانتساب والحضارة والعصبية

 

Atatürk Üniversitesi

Atatürk University

جامعة أتاتورك

 

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

 

4.     PARALEL OTURUM: SİYASET

Parallel Session: Politics

جلسة متوازية: سياسة

(16:30 – 17:45)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: ÖNDER KÜÇÜKURAL

 

 

MOHAMMAD ZAKARIA

محمد زكريا

 

IBN KHALDUN’UN İSLAM RESMİ TARİHİNİN KATEGORİLEŞTİRİLMİŞ KAVRAMI: YASAL KARTOGRAFİNİN GERİ DÖNÜŞÜM PARADİGMASI

CATEGORIZED CONCEPTION OF ISLAMIC LEGAL HISTORY OF IBN KHALDUN: A RETROSPECTIVE PARADIGM OF LEGAL CARTOGRAPHY

المفهوم المصنَّف لتاريخ القانون الإسلامي عند ابن خلون: النموذج الرجعي في الخريطة القانونية

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi

International Islamic University Malaysia (IIUM).

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

 

 

 

 

MALEZYA

MALAYSIA

ماليزيا

 

Mouhamed Gueye

محمد غُوايا

İbn Haldun’un Asabiyet ve Devlet teorisini Murabıtlar Devletine uygulanması

Applying Ibn Haldun’s Asabiyyah and State Theory on Murabits State

تطبيق منهج ابن خلدون على دولة المرابطين في مبدأي العصبية ونظرية الدولة

İstanbul Üniversitesi

İstanbul University

جامعة إسطنبول

 

SENEGAL

SENEGALالسنغال

 

Sofiane Bouhdiba

سفيانا بوحديبة

Yasemin Devrimi ve Ibn Haldun’un Dairesel Teorisi

The jasmine revolution and the cyclical theory of Ibn Khaldoun

 

ثورة الياسمين ونظرية دورة الزمان عند ابن خلدون

Tunus Üniversitesi

University of Tunis

جامعة تونس

 

TUNUS

TUNUSIA

تونس

 

Asfa Widiyanto

صفا ويديانتو

Millet İnşası, Aidiyet ve Çok kültürlülük: Endonezya İslami Sivil Toplum Kuruluşları

Nation-building, Belonging and Multiculturalism: The Role of Indonesian Islamic Civil Society Organisations

 

بناء الدولة يعود إلى التعددية الثقافية: دور منظمات المجتمع المدني الإسلامية الأندونيسية

 

İslam Araştırmaları Devlet Enstitüsü

State Institute for Islamic Studies (IAIN) Salatiga

معهد الدولة للدراسات الإسلامية

 

ENDONEZYA

INDONESIA

أندونيسيا

 

 

4.     PARALEL OTURUM: SOSYOLOJİ

Parallel Session: Sociology

جلسة متوازية: علم اجتماع

(16:30 – 17:45)

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة: RAMAZAN ARAS

 

 

INDERJEET SINGH SODHI

إندرجيت سينج سودي

21. Yüzyılda Ibn Haldun’un Medeniyet Kavramı: İnsanlığın Korunması ve Muhafazası

IBN KHALDUN’S CIVILIZATION CONCEPT IN 21ST CENTURY WORLD—PROTECTING AND PRESERVING THE HUMANITY

 

مفهوم حضارة ابن خلدون في القرن الواحد والعشرين يحمي العالم وبحفظ الإنسانية

Rajiv Gandi Ulusal Gençlik Geliştirme Merkezi

Rajiv Gandi National Institute of Youth Development

معهد راجيف غاندي الوطني لتقدم الشباب

 

 

 

HİNDİSTAN

INDIA

الهند

Muslih Najjar

مصلح نجار

Ibn Haldun’un ‘Mukaddimesi’nde Öteki’ ve Öteki’nin Yeri

The Image of the Other in as Portrayed by Ibn Khaldun in his “Muqaddima

الآخر ومقامه عند العرب في ضوء أطروحة ابن خلدون في مقدمته

HAŞİMİ ÜNİVERSİTESİ

HASHEMITE UNIVERSITY

الجامعة الهاشمية

ÜRDÜN

JORDAN

الأردن

 

Kamuran Gökdağ, Sıtkı Karadeniz

كاموران غوكداغ، صدقي كرادنيز

Kan Davaları ve Namus Cinayetlerinde Yeni Stratejiler: İbn Haldûncu/Agambenci Bir Okuma Denemesi

New Strategies in Blood Feuds and Honour Murders: Attemot at an Ibn Khaldunian/Agambenian Reading

استراتيجيات جديدة في الدماء وجرائم الشرف: محاولة في قراءة خلدونية/ أغامبينية

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mardin Artuklu University

جامعة ماردين أرتوكلو

TÜRKİYE

TURKEY

تركيا

 

Mefser Qahtani

مسفر قحطاني

İbn Haldun’un Medeniyetlerin Islahına Yönelik Önerilieri

 

Ibn Haldun’s Civilizational reform purposes

مقاصد الإصلاح المدني عند ابن خلدون

İslam Araştırmaları Devlet Enstitüsü

State Institute for IAIN) Salatiga

المعهد الوطني للدراسات الإسلامية

SUUDİ ARABİSTAN

SAUDI ARABIA

السعودية

 

Seyed  Javad Miri

سيد جواد ميري

Ibn Haldun ve Toplumsal Bilimler: Eleştirel Bir Yaklaşım

Ibn Khaldun and Social Sciences: A Critical Approach

 

ابن خلدون والعلوم الاجتماعية

Din Hakkında Kritik Araştırmalar Merkezi The Center for Critical Research on Religion, Tebriz, Iran

مركز البحث النقدي في الدين، تبريز، إيران

 

İRAN

IRAN

إيران

 

 

KAPANIŞ OTURUMU: (17.45-18.45)

CLOSING SESSION

الجلسة الختامية

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR/مدير الجلسة:  RECEP ŞENTÜRK

BOĞAZ GEZİSİ

VE

DOĞAN DİKMEN KLASİK TÜRK MÜSİKİSİ KONSERİ: (20.00-23.00)

BOSPHORUS TRIP

AND

CLASSICAL TURKISH MUSIC CONCERT

جولة في البوسفور وحفلة موسيقية تركية تراثية

 

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur