Loading, please wait.

GDPR Compliance

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

İbn Haldun Üniversitesi (“Üniversite”) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 1. Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla,
 2. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı tüm merkez ve birimlerde sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde hizmet sunulabilmesi ve öğrencilerimizin eğitim hizmetlerimizden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanılmasının sağlanması amacıyla,
 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,
 4. Sunduğumuz hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu konuda istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak hizmetlerimizin geliştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin artırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması amacıyla,
 5. Üniversitemiz kampüs ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilerin can ve mal güvenlikleri ile hukuki ve ticari güvenliklerinin temini amacıyla,
 6. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 7. Fakültelerimizin ve enstitülerimizin kurullarında ilgili kurul kararlarının alınması amacıyla,
 8. Kütüphane hizmetlerimizin, üyelik işlemlerinin ve evrak yönetim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 9. İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerimizin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla,
 10. Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi amacıyla,
 11. Yargı organlarının ve/veya idari makamların bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 12. Hizmetlerimize ilişkin olarak pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikayet, talep ve önerilerin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla,
 13. Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi amacıyla,
 14. Kayıt dondurma, kayıt sildirme, çift anadal programına öğrenci kabul etme, not değişiklikler mazeret sınavları, yatay-dikey geçiş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 15. Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerine üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında yapılan çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi amacıyla,
 16. Üniversitemizin İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 17. Programlarımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçların bildirilmesi amacıyla,
 18. Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla,
 19. Üniversitemiz ile Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla,
 20. Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla,
 21. Öğrenci değişim programlarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 22. Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetilmesi, faturalandırma işlemlerinin yapılması amacıyla,
 23. Açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi amacıyla,
 24. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 25. Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 26. Kişisel verilerin güvenliği noktasında sistem ve uygulamalar için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amacıyla,
 27. Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla,
 28. Hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması, Üniversitemize kaydınızın sağlanması ve devamı, Üniversitemizin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması amacıyla,
 29. Acil durum yönetim süreçlerinin belirlenmesi ve planlanması amacıyla,
 30. Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla,
 31. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 32. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 33. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,
 34. Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının planlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 35. Üniversitemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 36. Üniversitemizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 37. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 38. Öğrencilerimizin, İş Arkadaşlarımızın, misafirlerimizin ve Üniversitemize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 39. Öğrencilerimizin ve misafirlerimizin konaklama süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 40. Teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasının sağlanması amacıyla,
 41. Eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte iş arkadaşlarımızın ve adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi amacıyla,
 42. Adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması amacıyla,
 43. Öğrencilerimizin ve iş arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Üniversitemiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Üniversitemize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
 44. Sınav süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi amacıyla,
 45. Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 46. Üniversitemizi ziyaret eden misafirlerimizin, öğrencilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 47. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 48. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 49. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 50. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin denetimi amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu ve TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Üniversitemizin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurt dışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 • Öğrenci değişim programlarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla değişim programı yapılan diğer okullara,
 • Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve kolaylık sağlayabilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Öğrencilerimizin ve misafirlerimizin konaklama süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla yurt müdürlüklerine,
 • Sınav sonuçlarının ilgililere bildirilmesi amacıyla internet sitesinde diğer internet sitesi kullanıcılarına,
 • Kullandığımız işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Üniversitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 • Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve kolaylık sağlanması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 • Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Öğrencilerimize ve iş arkadaşlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Öğrenci ve iş arkadaşlarımızın memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.

 

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz veya Üniversitemiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, Yüksek Öğretim Kurumu, TÜBİTAK, öğrenci değişim programları, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, SGK kayıtları, iş sözleşmeleri, burs formları, sosyal medya uygulamaları, öğrencilerimizden, iş arkadaşlarımızdan, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Üniversitemiz bünyesinde bulunan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde ve işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında imha edilmektedir.

 

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Üniversitemizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresiwww.ihu.edu.tr

Telefon Numarası : 0212 692 0212

E-Posta Adresi : info@ihu.edu.tr

Adres : Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No:3 P.K. 34480 Başakşehir/İST