Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir.

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.

Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; (a) Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak, (b) Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile diğer fakülte birimlerinde, lisans veya lisansüstü düzeyde çatışma analizleri ve barış çalışmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, modern Türkiye çalışmaları konularında öğrenim gören öğrencilerin, bu alanlara ilişkin her türlü araştırma ve inceleme kapsamındaki bilgiye ulaşmasını sağlamak, (c)  Türkiye’nin siyasi, kültürel, etnik, dini ve sosyo-ekonomik sorunlarına dair derinlemesine inceleme ve araştırmalar yapmak, bu alanda akademik yayınları ve araştırmaları desteklemek, (ç) Türkiye’nin yakın havzasındaki siyasi, etnik, dini, kültürel ve ekonomik çatışmalara dair araştırmalar yapmak, bu çatışmaların Türkiye’ye etkilerini incelemek ve bu alandaki araştırmaları desteklemek, (d) Küresel siyasi, iktisadi, ekolojik ve kültürel sorunların anlaşılması doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu sorunların ve bu sorunların barışçıl yollarla çözülebilmesi için akademik ve pratik önerilerde bulunmak, (e) Türkiye’de barış ve uzlaşı kültürünün gelişmesi için her düzeyde çeşitli eğitim faaliyetlerini  desteklemek ve bu konularda ulusal ve uluslararası iş birliklerinde bulunmak, (f) Üretilen araştırmaların sonuçlarını çeşitli akademik yayınlar, raporlar, konferanslar, görsel ve yazılı basın aracılığı ile ülke ve dünya kamuoyu ve siyaset yapım kurumları ile paylaşmak, amaçlarına dönük olarak çalışmalarına devam etmektedir.