Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Yönetim Kurulu

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nde yer alan madde 6’ya istinaden, Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Atilla ARKAN Rektör / İslami İlimler Fakültesi Dekan V. /  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. / Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK Rektör Yardımcısı / Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V. / Üye
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ Rektör Yardımcısı / Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İzzet BOZKURT İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Halil BERKTAY Üye
Prof. Dr. Muhittin KAPLAN Üye
Sebahattin BELİK Genel Sekreter / Raportör