Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

İber Yayınları, Kadim Fütüvvet Geleneğimizin İlke ve Uygulamalarını Okurla Buluşturuyor

12.07.2023
İber Yayınları, Kadim Fütüvvet Geleneğimizin İlke ve Uygulamalarını Okurla Buluşturuyor
İber Yayınları, “Sadece Klasiklerimiz” şiarıyla yayın hayatına devam ediyor.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’nın bir girişimi olarak yayın faaliyetlerini sürdüren İber Yayınları tarafından son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, “Fütüvvet Gençlik Klâsikleri” projesi kapsamında hazırlanan fütüvvet klâsiklerinden ilk 20 eser yayınlandı. 

Serinin kapağındaki fütüvvet ağacı, yine seri kapsamında yayınlanan Harputî’nin Fütüvvet Ehlinin Nişaneleri eserinden alındı. 

Fütüvvet klasikleri, seçkin kitapevlerinden ve online kitap satış sitelerinden temin edilebilir.

Müslüman Bir Toplumun İnşâsına Yönelik Özgün Bir Literatür

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve Ashâb-ı Kehf’i niteleyen ve “cömertlik, cesaret, gençlik, yiğitlik, mertlik, fedâ” anlamlarını ihtiva eden fütüvvet kavramı, sosyal bir kavram ve tasavvufî bir anlayışı temsil ederken fütüvvetnâmeler de hem Müslüman ferdin ahlâkî tekâmülüne hem de iktisadî hayattan yeme içme ve dostluk etme âdâbına kadar Müslüman bir toplumun inşâsına yönelik esaslar sunan son derece özgün bir literatür teşkil ediyor.

11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar uzanan bir dönemde İslâm dünyasının farklı coğrafya ve ekollerinden Arapça, Farsça ve Türkçe olarak telif edilmiş bu eserler ile kadim fütüvvet geleneğimizin ilke ve uygulamaları günümüz okuruyla buluşuyor.

Günümüze ulaşan ilk fütüvvetnâmenin müellifi Sülemî’den Sühreverdî ve İbn Mi‘mâr’a, fütüvveti metafizik boyutlarıyla ele alan İbnü’l-Arabî’den Eşrefoğlu Rûmî’ye kadar pek çok büyük ismin fütüvvetnâmesi bu seride bir araya geliyor.

Fütüvvet – Gençlik Klâsikleri Projesi Kapsamında Yayınlanan ilk 20 Eser

 1. Kitâbü’l-Fütüvve [Fütüvvet Erdemleri: Fütüvvet Ehlinin Ahlâkı ve Yolu], Ebû Abdurrahmân es-Sülemî, 192 syf.
 2. el-Münteḫab min Kitâbi Nûri’l-ʿUlûm [Nûrü’l-ʿUlûm’dan Seçmeler], Ebü’l-Hasen el-Harakānî, 136 syf.
 3. Fakrnâme, Ebü’l-Hasen el-Harakānî, 112 syf.
 4. er-Risâle’den: Firâset, Ahlâk ve Fütüvvet, Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, 116 syf.
 5. Kitâbü’l-Fütüvve [Fütüvvet Ahlâkı], Hâce Abdullah Herevî, 136 syf.
 6. Eyyühe’l-Veled [Ey Oğul!], Ebû Hâmid el-Gazzâlî, 84 syf.
 7. İzzî ve Attâr Fütüvvetnâmeleri, 120 syf.
 8. Risâletü’l-Fütüvve [Tasavvufta Fütüvvet: Ehl-i Fütüvvetin Mekârim-i Ahlâkı], Şehâbeddin es-Sühreverdî, 80 syf.
 9. Fütüvvetnâme-i Digerî [Fütüvvet: Mâhiyeti, Kaynağı ve Erkânı], Şehâbeddin es-Sühreverdî, 128 syf.
 10. el-Fütûḥâtü’l-Mekkiyye’den: Fütüvvet Makamı, İbnü’l-Arabî, 96 syf.
 11. Kitâbü’l-Fütüvve [Fütüvvet: Hükümleri ve Teşkilatlanması], İbn Mi‘mâr, 192 syf.
 12. Tuḥfetü’l-İḫvân fî Ḫaṣâʾiṣi’l-Fityân [Fütüvvet Yolunun İlke ve Esasları], Abdürrezzâk el-Kâşânî, 168 syf.
 13. Medâricü’s-Sâlikîn’den: Ahlâk, Tevâzu, Mürüvvet ve Fütüvvet, İbn Kayyim el-Cevziyye, 168 syf.
 14. Nefâʾisü’l-Fünûn fî ʿArâʾisi’l-ʿUyûn’dan: Fütüvvet İlmi, Şemseddin el-Âmülî, 148 syf.
 15. Risâle-i Fütüvvetiyye [Fütüvvet Kardeşliği], Emîr-i Kebîr Hemedânî, 120 syf.
 16. Ca‘fer es-Sâdık Fütüvvetnâmesi, 160 syf.
 17. Fütüvvetnâme, Eşrefoğlu Rûmî, 128 syf.
 18. Fütüvvetnâme [Fütüvvet Kardeşliğinin Esasları], Yahyâ b. Halîl el-Burgâzî, 180 syf.
 19. Tuḥfetü’l-Veṣâyâ [Fütüvvet Ehlinin Nişâneleri], Ahmed b. İlyâs el-Harpûtî, 120 syf.
 20. Miftâḥü’d-Deḳāʾiḳ fî Beyâni’l-Fütüvve ve’l-Ḥaḳāʾiḳ [Fütüvvetnâme-i Kebîr], Razavî, 132 syf.